Protecció dels orfes i persones vulnerables de Wukro

Protecció dels orfes i persones vulnerables de Wukro

Aquest projecte pretén ajudar a la protecció dels orfes i persones vulnerables de Wukro. Ajudar a les nenes i nens, discapacitats indigents i marginats i persones infectades per al VIH/SIDA, a Wukro, Etiòpia. L’objectiu és millorar la seva condició de vida a través de l’educació, l’habitatge, l’alimentació, les necessitats bàsiques, serveis sanitaris, etc. Es fa a través del programa ECC-AD-WSDP (Església Catòlica Etíop-Diòcesi d’Adigrat-Programa social i de desenvolupament de Wukro). Un programa dirigit a respondre aquestes necessitats i que forma part de les intervencions socials i de desenvolupament de la diòcesi d’Adigrat.

Localització i història

Wukro és una petita ciutat en expansió amb una població superior a 45.000 habitants situada en la regió de Tigray, zona nord d’Etiòpia limítrof amb la veïna Eritrea.

L’economia local i la vida de les quasi un milió de persones que resideixen en aquesta àrea del país s’ha vist històricament condicionada de forma negativa a causa de la llarga guerra patida durant el règin de Derg (1974-1987). També a les sequeres que periòdicament assolen la zona unides a un conflicte amb Eritrea que s’ha fet extensiu durant dues dècades i que ha finalitzat amb un acord d’amistat i pau formalitzat el passat any 2018. Aquesta dura realitat s’ha vist traduïda en inestabilitat, migracions i desplaçaments de persones no solament des del Tigray fins a altres regions del país sinó també de ciutadans eritreus cap al Tigray, amb qui comparteixen llengua tigrinya a més de cultura.

Situació econòmica

En una zona amb escassa activitat econòmica en el sector industrial i un fràgil sector serveis, la major part de la població té l’agricultura com a principal font d’ingressos, encara nombroses famílies subsisteixen gràcies a unes poques caps de ramats. Amb una climatologia adversa per a una agricultura propicia, els productes recol·lectats serveixen per a l’autoconsum i els excedents són portats als mercats locals, punts de trobada on es donen els fluxos d’intercanvis comercials vitals per a l’economia domèstica local.

Davant l’escassa diversitat econòmica i la preparació més gran formativa de la població jove a causa d’una millora substancial en l’educació, la taxa d’aturats entre aquests és alta. La falta d’oportunitats comporta a què aquests i aquestes acabin migrant i abandonant la seva regió natal en cerca de millors oportunitats i major benestar.

A causa de la persistent successió de conflictes armats, la zona s’ha caracteritzat i es caracteritza, a més, per una forta presència militar lligada directament a un augment de la prostitució o del comerç de treballadores sexuals que, junt amb les idees equivocades i les influències culturals que pesen sobre les dones, contribueixen enormement a una alarmant transmissió del VIH/SIDA. Una de les manifestacions més dures d’aquesta realitat és el nombre elevat de nens orfes, els quals han perdut els seus progenitors sigui pel VIH/SIDA o a causa de la guerra, o bé, menors que no són orfes però que s’han criat d’aquesta manera donat que la falta d’oportunitats ha obligat al fet que els seus pares migrin.

Impuls del programa de WSDP

En aquesta complexa realitat social, el programa que es porta a terme es realitza a través de l’oficina de desenvolupament social de Wukro (WSDP – Wukro Social Development Program). La WSDP és una institució i un referent únic en la zona del Tigray donat que es tracta d’un programa pilot, eficaç i eficient implementat fa 25 anys pel missioner Ángel Olaran (‘Abba Melaku’) i que aportaria nombrosos beneficis a altres zones del país en el suposat que fos implementat en aquestes.

Els diversos programes que la WSDP implementa es donen en constant coordinació amb l’oficina de Benestar Social, gestionada per l’administració local i encarregada de l’avaluació i derivació de les persones o famílies amb les quals s’intervé des del WSDP. Ho fa fomentant, d’aquesta manera, la participació activa dels actors locals, factor indispensable perquè es doni l’apropiació real del projecte, així com la cerca de la viabilitat d’aquest.

Atenció especial a la situació d’extrema vulnerabilitat

Encara la intervenció majoritària gira al voltat dels 550 orfes existents en la ciutat i entorn, el WSDP intervé en diferents col·lectius en els quals la característica comuna a tots ells és la vulnerabilitat.

Des de l’entitat es presta atenció aproximadament a unes 240 persones majors en situació d’extrema vulnerabilitat a causa de les malalties que pateixen, per formar part de famílies amb escassos recursos per a cobrir les necessitats bàsiques que tots els membres o per residir soles en un país on no existeix un sistema de pensions i les úniques fonts d’ingressos estan extremadament lligades al treball. Tot es tradueix en què les persones ancianes que ja no poden treballar o aquelles persones que sofreixen algun impediment o limitació per aquest, quedin desemparades.

Protecció dels orfes i persones vulnerables de Wukro-2

Cobertura de les necessitats bàsiques

L’objectiu de la intervenció amb aquest mencionat col·lectiu és la cobertura de les necessitats bàsiques a més del seguiment mèdic pertinent. Per això, en les instal·lacions del WSDP hi ha un espai físic i una cuinera contractada exclusivament per a la preparació de menjars i sopars d’aquestes persones. Aquestes, o bé acudeixen allí (55 persones) o se’ls subministra a domicili en casos de grans limitacions (185 persones). En ocasions, a més, el suport econòmic es fa extensiu a la cobertura de l’habitatge i al seu manteniment. Assenyalar que, els dissabtes són els mateixos orfes els i les quals visiten i netegen els habitatges de les persones ancianes com mostra de compromís i agraïment als i les persones grans.

Els suports en la cobertura de les necessitats bàsiques es faciliten també en determinats casos on per una casuística específica i temporal, no hi ha ingressos en la unitat familiar. Aquests suports, aproximadament a 32 unitats familiars diferents, finalitzen una vegada la situació s’ha estabilitzat i les persones tornen a ser econòmicament independents.

Altres petits projectes

Fa falta indicar també que, en el marc d’aquests altres petits projectes, es dóna suport a 64 persones emprenedores que han iniciat un projecte social laboral propi creant la seva pròpia empresa. Com forma de fomentar l’autonomia financera, s’atorga un petit capital inicial per aquest projecte.

Assenyalar, així mateix, que es finança econòmicament un petit projecte orientat a la cura i la cobertura de les necessitats bàsiques de tres persones amb discapacitat física o intel·lectual que no comptem amb la xarxa de suport a Wukro i que, en major o menor mesura, depenen d’altres persones per a realitzar les gestions quotidianes. A aquestes tres persones se’ls proporciona un habitatge on tenen assistència i atencions les vint-i-quatre hores del dia.

Finalment, assenyalar que es dóna cobertura econòmica a un total de 170 persones que, a causa d’un avançat estat de la sida, les seves limitacions impedeixen l’accés a un lloc de treball que permeti cobrir les seves necessitats bàsiques.

Protecció dels orfes i persones vulnerables de Wukro-4

Focus posat en l’ajuda als orfes

El programa de major rellevància que gestiona el WSDP va dirigit als i a les 550 orfes residents a Wukro i en algunes poblacions del voltant. Encara que la cobertura de les necessitats bàsiques té un pes important en la totalitat del projecte, l’objectiu fonamental i final de la intervenció és traçar un itinerari basat en l’educació dels i les menors com a forma d’empoderament i potenciació de les seves eines i habilitats que, en el futur, les garanteixi una autonomia econòmica i social.

Protecció dels orfes i persones vulnerables de Wukro-1

Per això i buscant una major integració i un millor desenvolupament, s’ha apostat per facilitar que les i els menors resideixin en famílies que poden ser part d’una família extensa (germans majors, tiets, padrins, etc., bé per ser famílies on no hi ha una institució a les que se’ls ha donat un continuo seguiment garantint, així, una atenció integral social i emocional adequada per les i els menors.

Amb periodicitat mensual s’entreguen les ajudes econòmiques pertinents a l’oficina principal del WSDP contribuint, d’aquesta manera, la cobertura de les necessitats bàsiques: allotjament, manutenció, medicació, etc. Assenyalar, a més, que puntualment es reparteixen diverses eines i estris com vestuari o material educatiu.

Seguiment constant per treballadors socials

El seguiment dels casos és realitzat per 3 treballadors socials i per 8 ‘foster mothers’ o mares adoptives encarregades dels pertinents acompanyaments i de la supervisió diària en els diversos domicilis. Mencionar, així mateix, que hi ha determinats casos en els quals es precís facilitar el menjar diàriament pel que, d’aquesta manera, en el projecte es compti també amb cuineres que s’encarreguen de la preparació dels aliments, així com de la seva distribució. D’aquesta manera, es cobreixen les carències alimentàries que les i els menors poden tenir garantits que l’alimentació sigui completa en funció de la seva edat i el seu desenvolupament.

Increment de les visites en determinades situacions

Les treballadores socials realitzen visites regulars en aquells casos on l’itinerari establert sigui complert de forma rigorosa per part de tots els seus implicats i implicades podent incrementar-se en aquelles situacions on hi ha problemàtiques afegides. En les visites domiciliàries s’avaluen les diverses àrees de desenvolupament (nutrició, salut i condicions higièniques, educació, emocional i social) i s’estableixen, junt amb la persona referent de la família, els punts de millora que s’avaluaran en la següent visita. En aquestes tutories es valora, a més, l’entorn en el qual el i la menor creixen realitzant un seguiment del medi social i de les condicions de l’habitatge, així com de la higiene personal de la o del menor.

Totes les incidències que puguin sorgir durant la setmana i que poden ser transmeses a qualsevol persona que intervingui amb les beneficiàries o els beneficiaris, s’aborden en la reunió de coordinació setmanal portada a terme en les instal·lacions de WSDP.

Protecció dels orfes i persones vulnerables de Wukro-2

Comunitat involucrada

És important assenyalar que les relacions personals amb la comunitat en una cultura com l’etíop es tradueixen en proximitat, afecte, compromís i cura, és a dir, en un suport pràcticament incondicional. Gràcies a això, el seguiment que els treballadors socials i ‘foster mothers’ realitzen dels i les beneficiàries del projecte és encara més exhaustiu, continuo i complert amb una coordinació directa amb els veïns, veïnes i altres membres de la comunitat. Estan involucrats en el desenvolupament de les i els menors gràcies al contacte continuo amb aquestes i aquests reparant i visibilitat qualsevol factor que pugui requerir d’especial atenció.

És aquesta tal protecció de la comunitat, facilitada per l’estructura dels habitatges amb una zona comuna a varis d’aquests, que hi ha llars en els que resideixen menors de forma independent poden afirmar amb total seguretat que cap d’ells o elles està desemparat. D’aquesta manera, a més, la dura realitat social en la que s’intervé es treballa dins de l’àmbit comunitari, cohesionant a la comunitat en un objectiu comú.

Protecció dels orfes i persones vulnerables de Wukro-4

Visita als centres educatius

En coherència amb la base del projecte, l’educació, els treballadors socials acudeixen setmanalment als diversos centres educatius de Wukro per a realitzar el pertinent seguiment de les i les menors escolaritzades. En aquestes tutories, es coordinen amb els òrgans directius per a donar seguiments als casos més complexos i pautar noves passes o solucions a seguir. A més, es realitzen coordinacions en les aules amb les tutores de referència. És important destacar que l’únic requisit per pertànyer al projecte des del qual s’intervé, és seguir de forma correcta el pla d’estudis corresponent.

Una vegada finalitzada l’educació obligatòria, les i els joves tenen una opció de continuar amb els seus estudis universitaris de forma gratuïta gràcies al sistema educatiu etíop on l’únic desemborsament que les i els estudiants han de realitzar són aquells lligats amb els llibres o material escolar. D’aquesta manera, opten a una plaça en una universitat en el seu mateix nucli urbà o en una altra ciutat, i, en aquest darrer cas, existeix l’opció d’ingressar en una residència universitària totalment finançada.

Per als i les joves que no desitgen continuar els seus estudis universitaris però sí orientar la seva futura inserció laboral a un sector concret, hi ha una sèrie d’opcions de formació professional en diversos sectors als quals es pot optar: cuina, perruqueria, mecànica general o electricitat, entre altres. Una vegada els i les joves finalitzen l’educació, tenen un marge de 3 mesos abans de finalitzar la intervenció des del projecte en els que els suports econòmics continuen per a realitzar la cerca activa del treball o iniciar un negoci propi, on també podran optar a un suport econòmic inicial.

Reforços educatius

Des del WSDP es proporciona, a més, l’opció d’acudir a reforç educatiu, i també a una biblioteca on hi ha personal contractat exclusivament per a realitzar aquesta tasca. Destacar, així mateix, que entre les i els estudiants existeixen xarxes de suport de forma que les persones amb majors coneixements o facilitat a l’hora d’adquirir nous coneixements, donin suport a les que tenen més dificultats.

Assenyalar l’existència de set clubs on nenes, nens i joves participen setmanalment d’una forma activa realitzant activitats, així com convivències en relació a diversos temes d’interès. L’objectiu d’aquests és treballar diverses temàtiques a la seva vida diària, tals com la literatura, la nutrició, la salut, l’educació, els drets dels nens, el VIH-SIDA, la protecció legal, el medi ambient, les relacions amb el sexe oposat o l’empoderament econòmic, a més de crear xarxes o vincles d’unió entre les i els participants.

Finalment i amb l’objectiu de cohesionar a les i els participants, cal destacar que des del WSDP es fomenta la participació en diverses activitats esportives tals com el patinatge, el ciclisme o l’atletisme on hi ha una alta motivació i participació. Per aquest motiu, hi ha equips específics que, a més dels entrenaments pertinents, així com altres activitats de convivència, duen a terme diverses competicions anuals.

Ajuda als orfes de Wukro

Si ho desitges, pots fer la donació directa a aquest projecte de protecció dels orfes i persones vulnerables de Wukro, Etiòpia. Tens també la possibilitat de poder efectuar un donatiu o fer-te sòcia o soci de la nostra Fundació. Totes les donacions gaudeixen d’avantatges fiscals perquè som una Fundació registrada i emetem el corresponent Certificat de Donació anual per a presentar en la Declaració de Renda.

Moltes gràcies!